راديومانيا

» Grexit :: ۱۳٩٤/٥/٥
» The Grave :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» توماس ترانسترومر درگذشت :: ۱۳٩٤/۱/٩
» مولودی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» محسن ها :: ۱۳٩۳/٩/۱۳
» از منتشر نشده ها :: ۱۳٩۳/۸/۱٤
» موعودیه ای از حضرت م. موید :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» بهاران :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» ذبیح :: ۱۳٩٢/٩/۱
» شعری از م. موید :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» از شمار خرد :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» داستان من :: ۱۳٩٢/٥/۳٠
» رعنایی :: ۱۳٩٢/٤/۳
» در بیروت اتفاق افتاد :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» از وقایع اتفاقیه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» ترجمه ی شعری از محمد رمضانی فرخانی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» چهل و هشت :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» . . . :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» اشاره :: ۱۳٩۱/۸/٧
» ... و نوبل ادبی رسید به «حرف نزن»! :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» زیارت نامه :: ۱۳٩۱/٧/٧
» گشایش :: ۱۳٩۱/٦/٢
» ترانه، شعری از ادونیس :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» آیین جوانمردی :: ۱۳٩۱/٤/٢
» السلام علیک یا حق الله :: ۱۳٩۱/۳/٥
» یادآورد (با شعری از او) :: ۱۳٩۱/۱/۸
» شعری از میلتوس ساختوریس :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» حراج : شعر تازه ای از ضیاءالدین ترابی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» هایکوهایی برای وداع با پاییز :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» عطش :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» Telling a Tale :: ۱۳٩٠/٩/۱
» وضعیت سفید :: ۱۳٩٠/۸/٥
» پاییز: شعری از امی لوول :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» این سید نجیب! :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» یادش به خیر... :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» طعم مرگ :: ۱۳٩٠/٥/٧
» نقض غرض! :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» خطبه ی خون- شعرنثری از رافائل آلبرتی :: ۱۳٩٠/٤/٦
» شعری در ستایش صدا از مصطفی علیپور :: ۱۳٩٠/۳/٥
» یک داستان شش کلمه ای :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» زیبا :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» دکتر سعید ارباب شیرانی :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» بهاریه! :: ۱۳٩٠/۱/٩
» فصل های سایفایکو :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» این روزهای من! :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» خوابی دیده ام ... :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» نام سنگ :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» الهی نامه :: ۱۳۸٩/٩/۱۱
» تهنیت :: ۱۳۸٩/٩/٤
» کعبه: شعری از ایمامو امیری باراکا :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
» شعری از مصطفی علیپور :: ۱۳۸٩/۸/٧
» جان تاریک من اینک مثل دریا روشن است :: ۱۳۸٩/۸/۱
» دو بیت بیژن ارژن :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» پا :: ۱۳۸٩/٧/٥
» معانی :: ۱۳۸٩/٧/٢
» رمضان :: ۱۳۸٩/٦/٦
» انتظار :: ۱۳۸٩/٥/٩
» هیچ نبود: شعری از خوان رامون خیمنس :: ۱۳۸٩/٤/٢۳
» ووووزلا و ملحد دوست داشتنی :: ۱۳۸٩/٤/۱
» آن چه شما خواسته اید! :: ۱۳۸٩/۳/٢٤
» سفر شعر :: ۱۳۸٩/۳/٦
» پیش از نشستن شب بر اردیبهشت :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» نمایش کتاب :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» هفت مساوی است با نود؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» قایم باشک :: ۱۳۸٩/٢/٤
» وینی پوه و بودا :: ۱۳۸٩/٢/۱
» هایکوی موسیقی :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» صدایی از گروه همسرایان :: ۱۳۸٩/۱/۸
» کبیسه :: ۱۳۸٩/۱/۳
» das weisse band :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» Dr. Torki’s Genesis :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» هشت :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
» نامیرا :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» دیگان 88 :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» بُرَیرخوانی :: ۱۳۸۸/۱٠/٤
» بی نام :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» این/ آن: یک وضعیت :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» غدیریه :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» این یک نوشته ی مناسبتی است! :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
» شعرهای شهرام مقدسی :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» سایفایکو :: ۱۳۸۸/۸/۱
» نرگسانه :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» خوان گویتیسولو :: ۱۳۸۸/٧/٢
» در ستایش از کیشوتیسم (5) :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» سبقت :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» شعرنثری از بورخس :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
» یا رب! :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» Metrovision :: ۱۳۸۸/٥/۱٤
» بختک :: ۱۳۸۸/٥/۸
» اسم شب :: ۱۳۸۸/٤/٢٤
» تنبیهات :: ۱۳۸۸/٤/٧
» ورمونت: شعری از گونتر گراس :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» تهران/ ایران/ ایرانی: :: ۱۳۸۸/۳/٢٠
» شعر دینی؛ به مثابه ی اراده ی معطوف به عاطفه :: ۱۳۸۸/۳/٦
» بر برگ گل نوشته اند: :: ۱۳۸۸/۳/۳
» ONE MORE TIME THE POEM I LOVE :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» از شباهت های ناگزیر :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» سعدی :: ۱۳۸۸/٢/۱
» فروردین :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
» شب مایلی کهن :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» هایکوواره ای نوروزی از سید حسن حسینی :: ۱۳۸۸/۱/٩
» به استقبال سال نو :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» درخت ها :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
» شعر خوش مزه :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» ماجرای عجیب بنجامین باتن :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» ... از خاطرات کردستان :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
» مینیمالیسم ایرانی :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» مقاومة :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» مذاق غربی :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» شهربندان :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» قصه ی غزه :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» A poem by Akbar Mirjafari :: ۱۳۸٧/٩/٢٢
» عکس های محسن راستانی در پاریس ریویو :: ۱۳۸٧/٩/۳
» آبی :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» او که سلام را نفروخت :: ۱۳۸٧/۸/٤
» بچه ی جنوب :: ۱۳۸٧/۸/۱
» قلمرو سایه :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» sentimental :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» و غلقت الابواب... :: ۱۳۸٧/٧/٥
» یک فیلم خوب :: ۱۳۸٧/٦/۳٠
» سرود ستایش: شهریور :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» آبی / سیاه :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» به احترام محمود درویش :: ۱۳۸٧/٥/٢٠
» پرنده ها و آدم ها :: ۱۳۸٧/٥/۳
» ردیف: 19 / صندلی: 8 :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» دایره :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» نمایشگاه :: ۱۳۸٧/۳/٢٩
» هر کسی را هوسی ... :: ۱۳۸٧/۳/۸
» Metrovision :: ۱۳۸٧/۳/۳
» ترجمه ی شعری از سینا سنجری :: ۱۳۸٧/٢/٢٢
» حکمت! :: ۱۳۸٧/٢/۸
» هنر و سیاست :: ۱۳۸٧/٢/۱
» چند شعر از ریچارد براتیگان :: ۱۳۸٧/۱/٢٢
» در ستایش از کیشوتیسم (4) :: ۱۳۸٧/۱/۱۳
» ... برای عرض تبریک... :: ۱۳۸٧/۱/۱
» رادیو :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» درخت ها :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» در خاموشی ملک الشعرای سکوت، مارسل مارسو (1923-2007) :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
» پوستر جشنواره ی فيلم فجر :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٦
» آواهای ایرانی حسین :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۸
» آب شدن :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» بدرود بابا عاملی ... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» شهریارا! تو بمان.. :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٤
» چهل و چهار :: ۱۳۸٦/٩/٢٩
» روایت سید احمد نادمی از مرثیه ای که سید حسن حسینی برای قیصر امین پور می نویسد: :: ۱۳۸٦/٩/٢٠
» شاعر نمی ميرد :: ۱۳۸٦/٩/۱٥
» A Resistance Poem :: ۱۳۸٦/٩/٧
» روشنایی صحنه :: ۱۳۸٦/٩/٢
» نيما در سيما :: ۱۳۸٦/۸/٢٤
» وای بر عشق/عشق بی قيصر... :: ۱۳۸٦/۸/٩
» در ستایش از کیشوتیسم (۳) :: ۱۳۸٦/۸/٤
» چنین گفت دوریس لسینگ: :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» در خدمت و خيانت تلويزيون :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
» رستگاری نوزدهمین روز :: ۱۳۸٦/٧/٩
» به چه شباهت دارند فرشته ها؟ :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» kinoeye :: ۱۳۸٦/٦/۱٤
» به دنبال اویی که کو؟ :: ۱۳۸٦/٦/٦
» Sorry, Wrong Number :: ۱۳۸٦/٥/۳٠
» نوشتم: :: ۱۳۸٦/٥/٢۱
» چشم هایم را می بندم ... :: ۱۳۸٦/٥/۱۳
» شعری از مجید سعدآبادی :: ۱۳۸٦/٤/٢۱
» در ستایش از کیشوتیسم (2) :: ۱۳۸٦/٤/۱٢
» و خاک . . . :: ۱۳۸٦/٤/۳
» Epimenides paradox :: ۱۳۸٦/۳/٢٦
» در ستایش از کیشوتیسم (۱) :: ۱۳۸٦/۳/۱٦
» سیمای مردی در میان جمع :: ۱۳۸٦/۳/٩
» در واکنش به مرگِ فخرالدین حجازی :: ۱۳۸٦/٢/۳٠
» جشنواره ی هشتم رادیو به یادم آورد ... :: ۱۳۸٦/٢/٢۳
» اردیبهشت :: ۱۳۸٦/٢/۱٢
» دو رگه گی :: ۱۳۸٦/٢/٤
» PLEASE/PLEASE/PLEASE NOBODY ELSE DIE :: ۱۳۸٦/۱/٢۸
» I Want to Be You :: ۱۳۸٦/۱/٢٢
» یادت به خیر، سید... :: ۱۳۸٦/۱/٩
» بهار، حنجره ام را به خاطر آورده ست :: ۱۳۸٦/۱/۱
» نیش :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۳
» به چه فکر می کنی، رسول؟ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» کتاب تکانی! :: ۱۳۸٥/۱٢/٩
» تو کجاست؟ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
» نهان مکن! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۱
» ماتَرَک :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
» بهار خون :: ۱۳۸٥/۱۱/۱
» یک رادیومانیای اصیل در تلویزیون! :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٧
» بی آبان :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
» « لزبین» ها در سیمای جمهوری اسلامی ! :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» یلدای سیب :: ۱۳۸٥/٩/٢٩
» خیابان هنر شهر تهران :: ۱۳۸٥/٩/٢۱
» شعرهایی از هدی ابلان :: ۱۳۸٥/٩/۱٢
» Robert Altman :: ۱۳۸٥/٩/۳
» دیدن و شنیدن :: ۱۳۸٥/۸/٢٥
» پرتره ی محمود سنجری :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» بلاغ :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» فرزاد ادیبی :: ۱۳۸٥/٧/۳٠
» قدر :: ۱۳۸٥/٧/٢۱
» حالا حکایت عمران ! :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
» دو شعر از سید اکبر میر جعفری :: ۱۳۸٥/٧/۳
» هایکویی از Ann Atwood :: ۱۳۸٥/٦/٢٢
» این بار : تی وی مانیا ! :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
» بازی کودکانه ! :: ۱۳۸٥/٦/۱٠
» رادیو :: ۱۳۸٥/٦/٤
» کاظمین :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» شعری از لیکیتا ونس :: ۱۳۸٥/٥/۱٧
» قانا :: ۱۳۸٥/٥/۱۳
» بیروت :: ۱۳۸٥/٥/٥
» بیروت :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
» زهرایی :: ۱۳۸٥/٤/٢٥
» مابوروسی :: ۱۳۸٥/٤/٢٢
» A Candle in My Heart :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
» روزهای رادیو :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
» Don't Cry for Me Argentina :: ۱۳۸٥/٤/٤
» . . . اما دلیل ما : :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» خرداد :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» یک شاعر فقیر :: ۱۳۸٥/۳/۱۸
» Butterfly for Tim Burton :: ۱۳۸٥/۳/۸
» ۳۰ اردیبهشت ، روز تولد احمدرضا احمدی ست . . . :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
» یک خبر :: ۱۳۸٥/٢/٢٤
» Kuala Lumpur :: ۱۳۸٥/٢/٢۱
» زاغ می خواست قارقار کند . . . :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» مقامه ی مریم :: ۱۳۸٥/٢/٦
» Radio estéreo :: ۱۳۸٥/٢/٤
» empersion 85-1 :: ۱۳۸٥/۱/۳٠
» محمد الماغوط :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» ثبت احوال :: ۱۳۸٥/۱/۱٥
» زیر بارش شراب اربعین :: ۱۳۸٥/۱/۱
» حیرانی :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٧
» سقراط به روایت دیوید لوین :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» هزاره ی شهرزادِ خفته :: ۱۳۸٤/۱٢/۸
» عاشقی :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۸
» ... تو همچنان که هستی ... :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٠
» شعری از رافائل آلبرتی :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
» میدان رسالت :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٠
» م.آزاد (۱۳۸۴ - ۱۳۱۲) :: ۱۳۸٤/۱۱/٢
» انتظار :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
» پروانه های آقای درم بخش :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٤
» فروغ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٥
» سال به سال :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۱
» A PROPHET ON THE RADIO :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
» قصه ی صبح بی وقت :: ۱۳۸٤/۱٠/۱
» سه ..دو ..یک :: ۱۳۸٤/٩/٢٢
» مرگ :: ۱۳۸٤/٩/۱٧
» جیمز جویسی که آدونیس شد ! :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
» شعری از خوسه برگامین :: ۱۳۸٤/٩/۱۱
» آتشی زیر خاکستر :: ۱۳۸٤/۸/۳٠
» بدون شرح ! :: ۱۳۸٤/۸/٢٦
» دخت افغان را کشتند . . . :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» chauvinism :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
» سيب ( کاری از آنجلا لوورا ) :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
» یا علیُ یا عظیم :: ۱۳۸٤/۸/۳
» پائیز :: ۱۳۸٤/٧/۱۸
» شعر پاییز :: ۱۳۸٤/٧/۱٠
» * * * :: ۱۳۸٤/٧/۳
» سه هایکو از بوریووی بوکوا (شاعری از کرواسی) :: ۱۳۸٤/٦/٢٧
» ماهی که تو باشی :: ۱۳۸٤/٦/٢٠
» آن :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
» روزهای رادیو :: ۱۳۸٤/٦/٦
» A L I :: ۱۳۸٤/٥/٢۸
» تفسیر رادیویی تصویر :: ۱۳۸٤/٥/٢٥
» empersion 84-05 :: ۱۳۸٤/٥/۱٦
» بیایید بترسیم تا خوابمان نَبَرَد ! :: ۱۳۸٤/٥/٦
» آوازخوان یا آواز ؟ :: ۱۳۸٤/٤/۳۱
» نمی توان از مرگ کریم امامی ننوشت :: ۱۳۸٤/٤/٢٦
» زهرایی :: ۱۳۸٤/٤/۱٩
» ایستگاه رادیویی :: ۱۳۸٤/٤/٧
» . . . و این شدنی ست :: ۱۳۸٤/٤/٢
» هیس ! :: ۱۳۸٤/۳/٢٢
» شعری از تد کوسر :: ۱۳۸٤/۳/٦
» bon voyage :: ۱۳۸٤/٢/۳۱
» رفت که رفت :: ۱۳۸٤/٢/۱٩
» on turning on :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
» شعر رادیو :: ۱۳۸٤/٢/٤
» سیمرغ :: ۱۳۸٤/۱/۱٦
» با یاد سید حسن حسینی :: ۱۳۸٤/۱/٩
» ... برای عرض تبریک :: ۱۳۸٤/۱/۳
» سرود سرد :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٦
» چهارشنبه سوزی :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٦
» خطّاط منکسر :: ۱۳۸۳/۱٢/٥
» سرود ستایش ( اسفندِ عاشورا ) :: ۱۳۸۳/۱٢/۳
» شعری از پیتر له وی :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٠
» کلاه کافکا :: ۱۳۸۳/٧/۱٥
» اشتیاق :: ۱۳۸۳/٧/۱٠
» تا صبح :: ۱۳۸۳/٧/٧
» سرود ستایش ( سیزدهم رجب ) :: ۱۳۸۳/٦/٩
» آشنا :: ۱۳۸۳/٥/۳٠
» شعری از خوسه برگامین :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
» سرود ستایش (تیر) :: ۱۳۸۳/٤/۱٤
» بورخس می گوید :: ۱۳۸۳/٤/٩
» واریاسیون ۲ :: ۱۳۸۳/۳/۱۸
» واریاسیون بر ترنج :: ۱۳۸۳/۳/۱٤
» چشم ها می گردند :: ۱۳۸۳/۳/۸
» . . . مسأله این است ! :: ۱۳۸۳/۳/۸
» تجديد مطلع :: ۱۳۸۳/۳/٤
» و خرداد . . . :: ۱۳۸۳/۳/٢
» آسان نیست :: ۱۳۸۳/٢/٢۳
» دوست ما ، هوشمند :: ۱۳۸۳/٢/٢۱
» دل تنگ آخر از جهان بردیم :: ۱۳۸۳/٢/۱٧
» امروز ، روز کارگر بود :: ۱۳۸۳/٢/۱٢
» تهرانشهر همشهری امروز را خوانده ای ؟ :: ۱۳۸۳/٢/۱٠
» بر پا ساختن دیوارهایی از آدم های آجری :: ۱۳۸۳/٢/۸
» تهنیت :: ۱۳۸۳/٢/٢
» Gaston Bachlard :: ۱۳۸۳/۱/٢٩
» ای نور :: ۱۳۸۳/۱/٢٦
» نکته :: ۱۳۸۳/۱/۱۸
» دروغ سيزده :: ۱۳۸۳/۱/۱۳
» روز منحوس طبیعت :: ۱۳۸۳/۱/۱۳
» در خلوت پس از یک پرسه :: ۱۳۸۳/۱/۱٢
» گزیری ندارم که شعری بگویم :: ۱۳۸۳/۱/٩
» سیّد حسن حسینی شهید شد :: ۱۳۸۳/۱/٩
» سینما : در سالن یا در تلویزیون ، مسئله این است ! :: ۱۳۸۳/۱/٦
» روز نو ؟ :: ۱۳۸۳/۱/٥
» سرود ستایش :: ۱۳۸۳/۱/۳
» بیچاره رافائل آلبرتی ! :: ۱۳۸٢/۱۱/٥
» آنگاه :: ۱۳۸٢/۱٠/٦
» مرگِ بم :: ۱۳۸٢/۱٠/٦
» شعر روس :: ۱۳۸٢/٩/٢۸
» عذر می خواهم :: ۱۳۸٢/٩/۱٤
» یتیمی :: ۱۳۸٢/۸/٢٤
» سرگردانی :: ۱۳۸٢/۸/۱٤
» پس از چخوف :: ۱۳۸٢/۸/۳
» چخوف رادیویی :: ۱۳۸٢/٧/٢٧
» و در آغاز خواندن بود... :: ۱۳۸٢/٧/٢٦