از وقایع اتفاقیه

راه افتاده نیفتاده، راننده گفت: «ببخشید که پرده ها رو برداشتیم..» مگر پنجره ی این اتوبوس ها پرده داشته؟
راننده ادامه داد: «.. از دیروز که راننده ی یک اتوبوس و یک دختر رو تو اتوبوس خط تجریش کشتند، بهمون دستور دادند که پرده ها رو برداریم..» یعنی پنجره ی این اتوبوس ها پرده داشته؟
راننده پی حرفش رو گرفت: « .. خیابونا پر شده از دزد و قاتل و قاچاقچی..» چرا پنجره ی این اتوبوس ها پرده داشته؟

/ 0 نظر / 21 بازدید