# شعر

سعدی

متاع کولیان باران                     این بار عطر قوافل از یاد رفته ای ست که آوازشان در بادها رهاست:                     «ما یوسف خود نمی فروشیم!»
/ 21 نظر / 5 بازدید

قانا

پیامبر لال می خواند غزل غزل هایش را   پیامبر به آتش می سپارد مزامیرش را   عصای معجزه اش عاجز پیامبر می شکند کنار نعش کودکان قانا
/ 14 نظر / 4 بازدید