# شعر

هشت

از شهد تا مشهد انگورهای پلشت در چرخشت   مست است صیاد                          از امن مامون و هوای آهو                   هیاهو  
/ 32 نظر / 11 بازدید